E-shop společnosti K-system
Nevíte si rady? Potřebujete poradit? Volejte +420 601 333 063

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I.

Základní informace

 1. Provozovatelem internetového obchodu www.kzaluzie.cz (e-shop) a současně výrobcem je společnost K-system, spol. s r.o., se sídlem SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika  (dále jen “prodávající“) Podrobné informace o výrobci naleznete zde.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu.
 3. V případě, že je kupující podnikatelem ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, v platném znění, nevztahuje se na smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím ustanovení článku V., VII odst. 4 a čl. VIII. a v těchto bodech se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními obchodníku zákoníku. 
 

 

II.

Sortiment zboží

 1. V internetovém obchodě nabízíme žaluzie a sítě proti hmyzu vyrobené na míru, akční produkty, doplňky a náhradní díly (dále také jako „zboží“).
 

 

III.

Objednání zboží

 1. Objednávku může kupující uskutečnit On-line, a to zaregistrováním se v e-shopu a následným objednáním zboží. Objednávání zboží je velmi rychlé a jednoduché s podrobným popisem jednotlivých kroků.
 

 

IV.

Cena

 1. Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uváděny s DPH, nezahrnují však náklady na dopravu a dodávku zboží. Prodávající je plátcem DPH. Pokud je kupující plátce DPH v ČR, je potřebné vyplnit DIČ a podložit tuto skutečnost zasláním příslušného potvrzeníz finančního úřadu. Následně bude faktura vystavená bez DPH.
 2. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti bude faktura součástí dodávky.
 3. U akčního zboží platí akce do vyčerpání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.
 4. Na zboží, na kterém je uvedena jakákoliv akce, zvýhodněná cena, sleva anebo bonus, nebo zboží, kde je uvedeno „doprava zdarma“, není možné uplatňovat žádnou jinou slevu, bonus, akční cenu či jinou výhodu. Akce, slevy, bonusy anebo zvýhodněné ceny není možné mezi sebou kombinovat ani v případě, že je prodávající v prodlení.

 

V.

Záruka na zboží

 1. Záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců,a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Doklad o zakoupení zboží si proto pečlivě uschovejte. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy je kupující povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. V případě vyřízení reklamace zboží výměnou zboží, začíná dnem převzetí nového zboží běžet nová záruční doba.
 2. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího práva z odpovědnosti za vady pouze v případě, že zboží zakoupené u prodávajícího vykazuje vady, na které se vztahuje záruka, a práva z odpovědnosti za vady byly uplatněny kupujícím v záruční době. Kupující nemá právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, pokud byl na tyto vady prodávajícím upozorněn, o těchto vadách věděl, nebo vady věci sám způsobil, nebo byly tyto vady způsobené obvyklým užíváním zboží.  Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruka, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za vady zboží, které kupující způsobil neodborným a nešetrným zacházení se zbožím, zanedbáním údržby zboží, mechanickým poškození zboží, neodbornou instalací nebo montáží zboží, nebo užíváním zboží za podmínek zcela nevyhovujících obvyklému užívání zboží, ač byl kupující prodávajícím o těchto skutečnostech informován. 
 3. Informace o správném užívání a údržbě jednotlivého zboží prodávající poskytuje na internetových stránkách dostupných na: www.ksystem.cz 
 4. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci zboží poskytnout prodávajícímu maximální součinnost. Pokud je dodané zboží postiženo výrobní vadou, kupující kontaktuje prodávajícího prostřednictvím e-mailu reklamacie@ksystem.eu nebo na tel. č. 723 923 182.
 5. V případě, že kupující způsobí na zboží vady mechanickým poškozením, nevznikají mu práva z odpovědnosti za vady zboží.
 6. Reklamaci zboží lze uplatnit u prodávajícího na adrese: Růžová 5, 664 91 Ivančice
 7. Reklamaci zboží provádí prodávající. Adresa uvedená v článku V. odst. 6 je pouze adresou pro zaslání reklamovaného zboží. Veškeré nároky z vad zboží musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na adresu uvedenou v článku V. odst. 6.
 

 

VI.

Dodací lhůta

 1. Zboží je prodávajícím předáno dopravci ve lhůtě 3 -7 pracovních dnů (do této lhůty se nezapočítává doprava zboží), a to od zaplacení zálohy na účet prodávajícího.
 2. Dodací lhůta se může prodloužit v důsledku nepředvídatelných okolností jako je selhání dopravy, výpadek materiálů na objednané zboží, vyprodání zásob, vyprodání akčního zboží, apod. V případě prodloužení lhůty pro dodání zboží bude kupující o této skutečnosti včas prodávajícím informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kupující náleží v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen odstoupení od smlouvy učinit písemně bez zbytečného odkladu od oznámení prodloužení dodací lhůty prodávajícím, nejpozději však do doby, kdy mu bude oznámen nový termín dodání.
 3. V případě objednání akčního zboží, si prodávající vyhrazujeme právo nedodání zboží z důvodu vyprodání zásob, v takovém případě je kupujícímu vrácenatíme zaplacená záloha v plné výši plnou výši zálohy. Nabídka „ do vyprodání zásob“ je vyznačena na akčním zboží a nebo akčním letáku. a Kupující má také je možnosté ověřit si aktuální stav zásob tohoto zboží telefonicky na čísle  723 923 182.
 4. .
 5. Pokud si kupující objedná větší množství zboží, bude mu dodáno v jedné zásilce. Dodací se lhůta se může přiměřeně prodloužit v závislosti na objemu objednaného zboží.
 

 

VII.

Doprava

 1. Cena dopravy je stanovena zvlášť.
 2. Rozvoz zboží je zajišťován prostřednictvím přepravní společnosti PPL.
 3. Kupující se zavazuje zboží po jeho převzetí ihned rozbalit a překontrolovat. V případě, že kupující zjistí poškození, musí škodu nahlásit prodávajícímu nejpozději do 48 hodin na reklamacie@ksystem.eu a přiložit fotodokumentaci.
 4. Pokud příjemce uvidí, že přepravní obal je nějakým způsobem poškozený, proražený, deformovaný apod. je povinný pro další reklamační řízení zásilku převzít s výhradou. To znamená, že příjemce uvede do přepravního listu, kde podepisuje převzetí zásilky poznámku, že přebírá s výhradou – poškozený obal.
 5. Žádáme vás, aby jste se zásilkou nemanipulovali, zachovali  původní obal i výplně. Budete kontaktováni přepravcem, který poškozenou zásilku vyzvedne.
 6. V případě, že obal je značně poškozený a příjemce má podezření na poškození, může odmítnout celou zásilku. V tomto případě vrátí řidič zásilku na depo a reklamační oddělení společnosti PPL zabezpečí sepsání zápisu o reklamaci. O nedoručení zakázky z uvedeného důvodu bude dopravce obratem informovat dodavatele.
 7. Po nahlášení škody vás bude naše reklamační oddělení informovat o dalším postupu. Ve většině případů, kdy je zboží neopravitelné, zasíláme zákazníkům obratem nové zboží.

   

VIII.

Odstoupení od smlouvy

 1. V případech, kdy zboží není vyráběno pro kupujícího na míru (např. při dodání náhradních dílů), je kupujícíl oprávněn bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
 2. Pokud má být zboží vyrobeno nebo upraveno podle specifických požadavků kupujícího a prodávající upozorní kupujícího, že zboží podle jeho požadavků může mít nedostatky nebo trpět určitými vadami, a kupující přesto trvá na výrobě nebo úpravě tohoto zboží podle jím stanovených požadavků, neodpovídá prodávají za vady zboží, které jsou způsobeny těmito specifickými požadavky kupujícího.
 3. Kupující nemá právo odstoupit smlouvy v případě smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.

 

IX.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující, pokud je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, čísla telefonu a e-mailovou adresu.
 2. Kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČ, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Kupující dává souhlas prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů kupujícího, ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů, zadaných při registraci do e-shopu prodávajícího, za účelem zaúčtování plateb za koupené zboží, správné distribuce zboží a ke komunikaci s kupujícím. Souhlas je udělen na dobu trvání registrace v e-shopu prodávajícího, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky mezi kupujícím a prodávajícím. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a prodávající tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00047036.
 4. Poskytnuté informace umožní prodávajícímu uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu kupujícího přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru prodávajícího. Kupující může údaje podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.
 5. Kupující má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o Ochraně osobních údajů a má právo požadovat po prodávajícím nápravu nesprávného nakládání s jejich osobními údaji. Kupující udílí prodávajícímu výslovný souhlas s uložením jeho emailové adresy a adresy bydliště za účelem zasílání obchodních nabídek a příležitostí. Kupující je oprávněn odepřít souhlas se zasíláním těchto obchodních nabídek.
 6. Prodávající neposkytujeúdaje kupujícího třetím osobám s výjimkou nezbytných údajů poskytovaných bankám pro evidování a zaúčtování plateb a doručovacím službám pro dodání objednaného zboží. V těchto případech jsou nezbytné údaje poskytované jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícho.
 7. V případě, že se kupující rozhodne svoji registraci v e-shopu prodávajícího zrušit, kontaktuje s tímto požadavkem prodávajícího prostřednictvím e-mailu na eshop@ksystem.eu. Registrace kupujícího bude následně zrušena.  Registrovaný kupující může aktualizovat poskytnuté údaje v on-line režimu na webových stránkách e-shopu ihned po přihlášení.
 
 
V Žiari nad Hronom dňa 01. 11. 2014
Miroslav Kúdela
Ředitel společnosti

Ke stažení

Typ Názov Veľkosť Stáhnout
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.docx
65,0 KiB
Vzorový formulár - Odstúpenie od zmluvy.docx
63,4 KiB